Обратно
25.6.2020

Финансиране на неправителствена организация

Автор:
Vivus.bg

Бизнес средата в една икономика почива предимно на организациите със стопанска цел или тези, които са базирани върху основата на печалбата. Това са всички фирми и компании, които развиват своята дейност с цел материална облага. Те се стремят към развитие, което неизменно включва увеличаването на капитала и участие на пазарите, до които имат достъп. Тези контрагенти в икономическия сектор имат своето немалко значение за съществуването на съвременното общество и за формирането на брутния вътрешен продукт на отделните държави. Съществуват обаче и организации, които нямат за цел печалба (такъв тип организация може да се нарече неправителствена организация). Те могат да бъдат ориентирани към подпомагане на социално слаби хора, към такива, които се намират в неравностойно положение, могат да са предназначени да развиват културата и изкуството на страната, да опазват околната среда, да съдействат по всякакви начини за добруването на обществото и да защитават човешките права.

Защо всяка неправителствена организация е важна?

Виждате, че споменатите сектори имат важно място в общественото благополучие, но поради своя нематериален характер трудно могат да се самофинансират. Подобни организации не могат да реализират печалба и не биха могли да оцелеят без външно финансиране. Такава дейност развиват именно споменатите вече така наречени неправителствени организации. Някои от тях изискват големи ресурси за научни изследвания, лабораторни изпитания и т.н. Това налага да бъдат установени начини, по които те да получат средства.

Какво представлява една неправителствена организация?

Неправителствена организация (НПО) може да бъде само онази компания, която отговаря на конкретни условия. Те могат да бъдат фондации, сдружения, а също така и участниците в етажна собственост. Сдруженията могат да бъдат с обществена или частна насоченост, като могат да преминават от един вид в друг, но не и да се връщат обратно. Другото название на тези сдружения или фондации е “Юридически лица с нестопанска цел”. Трябва да се има предвид, че по силата на закона за учредяването на ЮЛНС (юридически лица с нестопанска цел) това не могат да бъдат организации, които упражняват политическа, религиозна или профсъюзна дейност.

Финансиране на неправителствена организация

Въпросът за финансирането на всяка фирма, сдружение или фондация е първата точка от дневния ред. Несъмнено дори и при организациите, чиято основна цел не са финансовите постъпления, този въпрос е неотложен. На първо място това се извършва от основателя/ите на тази неправителствена организация. Въпреки че естеството на работата на тези организации не е от стопански характер, все пак могат да се намерят поддръжници на идеята, които да съфинансират развитието й. Това могат да бъдат различни фирми или спонсори, готови да дарят средства за една или друга цел.

Кой може да кандидатства?

Всяка организация за развитие, отговаряща на изискванията на конкретен проект, може да кандидатства за съответната безвъзмездна помощ. В сайта на Европейския Съюз комисията по международното развитие и сътрудничество има стъпка по стъпка точно описана методологията за директното кандидатстване за безвъзмездно финансиране. Европейската комисия, която ръководи тези структури, може да разгледа кандидатурите и директно да субсидира дадена неправителствена организация. Обикновено има посреднически агенции, които в нашата страна следят за използването на отпуснатите средства.

Кой има интерес да извършва финансиране на НПО?

Основната помощ (малко под 80%) към неправителствените организации се извършва от държавния апарат на страните членки на Европейския Съюз. Такова финансиране на НПО има хуманни и социално обществени мотиви, поради което държавата поема най-голяма част от разхода. Обикновено това се осъществява от различни комисии, които имат пряка връзка с комисиите в ЕС и парите могат да минат през посреднически агенции, които обявяват различни проекти за неправителствени организации. Бихте могли да кандидатствате по тези проекти, ако вашата организация се придържа към изискванията и политиката на Европейския Съюз.

И така, стигаме до същината, която всъщност са точно тези проекти, чрез които финансирането може да премине от източника към крайния получател – в случая неправителствена организация. За да бъдете избрани за финансиране, при което има много голяма вероятност за 100% безвъзмездна помощ, трябва да се кандидатирате при съответната агенция. Агенциите, които предлагат финансирането, се разделят според насоката, която следват. Съответно и проектите за НПО се различават и трябва да се докаже съответствие между целта, която е заложена във вашата НПО и изискванията на проекта, по който ще кандидатствате.

Какви проекти за НПО спонсорират българските предприемачи в тази сфера?

„Творческа Европа“ от  EACEA

Ако вашата неправителствена организация, фондация или сдружение е ориентирано към културата и медийните изяви, то проектът “Творческа Европа” би представлявал интерес за вас. Това е проект за финансиране на медийни творби и изяви, културното и творческо развитие. Тази програма има два сектора, които са „Медиа“ и „Култура“.

Както може би се досещате от заглавието, „Медиа“ е ориентирана към финансиране на проекти, свързани с аудио-видео продукции в ЕС, тяхната разработка, разпространение и реклама. Сектор „Култура“ предвижда помощ за организации, които интегрират различни мрежи и платформи, превеждат литературни творби и предвиждат някакви проекти за сътрудничество.

Творческа Европа“ е програма, зад която стои изпълнителната агенция за образование, култура и аудиовизия (ЕАСЕА).

„Хоризонт 2020“ от EASME и INEA

Това е друг проект, който се ръководи от изпълнителната агенция за малките и средните предприятия в България. Проектът предвижда финансиране на НПО-та, които са ориентирани към науката и иновативните изследвания и постижения в здравеопазването, безопасността на храните, демографията, морската среда, стабилното горско стопанство и земеделието. Агенцията предвижда помощ за тези сфери на обществено полезните научни разработки, които ще допринесат за подобряване средата и начина на живот в страната.

Към същата програма могат да кандидатства и всяка неправителствена организация, които влиза в рамката „Интелигентен и екологичен транспорт“, а също и проекти от сферата на „Безопасна, чиста и ефективна енергия“. Тези две програми също са част от „Хоризонт 2020“, като оценките им се извършват от експерти на „Изпълнителната агенция за иновации и мрежи“ (INEA). Тези, които имат идеи, свързани с интегрирането на градския транспорт или алтернативни начини за добив на електрическа енергия, могат да насочат документацията към тази агенция.

Още по темата