Обратно
19.2.2022

Какви цели за устойчиво развитие постави Agenda 2030?

Автор:
Vivus.bg

Компютърно-техническата революция промени живота на хората по целия свят. Качеството на живот в почти всички държави от седемте континента се повиши, като само в Африка и в някои части на Азия все още има силно изоставащи в развитието си райони. На места основните нужди на населението не са удовлетворени. От друга страна, в развитите страни консуматорското общество свикна с удобствата и разточителното ползване на ресурси. Тези факти все по-често започнаха да водят до дискусии за въвеждането на мерки, предназначени да съхранят климата и околната среда. Един от плановете, който на международно равнище засяга всички проблеми на човечеството, е Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. или още Agenda 2030.

Приемане на Agenda 2030

Тя е приета от всички държави-членки на ООН, като в основата на плана стоят 17 главни цели. Планът като цяло има за цел да постигне общ мир и просперитет за хората и Земята в момента и за в бъдеще. Страните, участващи в проекта, са както развити, така и развиващи се. Всеки от участниците се обединява около идеята, че прекратяването на бедността и лишенията трябва да бъде съпроводено от подобрения в здравеопазването и образованието. Неравенството между класите в обществото е нещо, което също трябва да се промени посредством стимулиране на икономиките.

Всички тези положителни промени не трябва обаче да стават за сметка на промяната в климата, което всъщност усложнява постигането им. Всички мерки за опазване на околната среда, океаните и горите трябва да бъдат взети под внимание. Регионалните европейски лидери апелират тези цели да се поставят в дневния ред на Европейския съюз, за да се гарантира тяхното прилагане и изпълнение до 2030 г. от държавите-членки.

Ръка, подчертавaща с маркер надпис Agenda 2030

Какво включват целите за устойчиво развитие на Agenda 2030?

Целите, които ООН цели да достигне до 2030 г., са общо 17 на брой. Тук ще споменем само в основни линии какво представлява всяка една от тях.

 1. Край на бедността във всичките й форми и повсеместно. На първо място ООН цели премахването на бедността като цяло и увеличаване на доходите за хората, които живея с по-малко от 1.25 долара на ден.
 2. Решаване проблема с глада по целия свят. Осигуряване на по-голяма продоволствена сигурност и достъп до достатъчно питателна храна, за което се изисква насърчаване на земеделието. Първите две цели са голямо предизвикателство, като се вземе предвид, че голяма част на населението на Африка и Азия тъне в бедност.
 3. Осигуряване на условия за здравословен начин на живот и поощряване благосъстоянието на всички възрастови групи хора.
 4. Друга цел на Agenda 2030 е осигуряване на справедливо и качествено образование, което предоставя възможност за интеграция и обучение през целия живот на всички хора.
 5. Равенство между половете пред закона и даване права на всички жени и момичета.
 6. Осигуряване на чиста питейна вода и добра хигиена на живот. Предвижда се стабилно управление на водопроводната и канализационна система за всички хора.
 7. Енергия от възобновяеми източници. Целта е да има достъпна енергия за всички, но при това без природната среда да се натоварва с вредни отпадъци. Създаване на модерна енергийна инфраструктура в бедните страни и островните развиващи се държави.
 8. Agenda 2030 има за цел и осигуряване на трудова заетост и стабилен икономически растеж. Тук целта за най-слабо развитите страни е поне 7% годишен ръст на БВП на глава от населението, повишаване производителността в по-силните отрасли, внедряване на технологични иновации и други.
 9. Развитие на иновативните технологии и инфраструктурата. Увеличаване дела на индустрията в процента на БВП и увеличаване богатството на хората посредством икономическото развитие на регионите. В развиващите се страни целта е индустриализацията да се удвои. Цели се също модернизиране на инфраструктурата на промишлените отрасли.
 10. Намаляване на социалното неравенство в обществото. Свеждане до минимум на неравенството в обществото, като в това число влиза социалното, икономическо и политическо приобщаване на всички етноси, религии, възраст, пол и други различия на хората. Без социално неравенство, дискриминация и други политики, които поставят хората в неравнопоставено положение.
 11. Устройване на достъпни за всички общности градове. Целта е всички хора да имат достъп до безопасно жилище, снабдено с най-основните услуги на конкурентни цени. В тази насока Agenda 2030 предвижда промяна на инфраструктурата и хигиената в бедните предградия.
 12. Разумно потребление и управление на отпадъците. Съобразно политиката за опазване на околната среда ресурсите ще се разходват според нуждите, а отпадъците трябва да се сортират и преработват.
 13. Борба срещу промените в климатичната обстановка. Подобряване възможностите на хората да оцеляват при климатични промени, бедствия и опасни природни катаклизми във всички държави. Спазване правилата на Рамковата конвенция на ООН за промените в климата от страна на развитите държави.
 14. Agenda 2030 цели също опазване на живите организми във водните басейни. Опазване на морската вода от замърсяване по всякакви начини, в това число и от биогенно замърсяване. Намаляване процента на киселинност в океана със засилено партньорско участие на всички страни.
 15. Развитие на сухоземната природна екосистема. Възстановяване на нормалното функциониране на земните и сладководни екосистеми, гори, планини, засушени и влажни местности и други. Борба и преустановяване на бракониерските посегателства над природни забележителности и ценности, в това число незаконен трафик на редки животни.
 16. Мирно и справедливо съжителство между хората. Намаляване на всички форми на насилие и смъртност в света. Край на експлоатацията и насилието над малолетни и деца. Намаляване нивата на корупция до минимум. Участие на представители от развиващите се страни в големи и влиятелни форуми от световно ниво.
 17. Последната поставена от Agenda 2030 цел е провеждането на близко партньорство за постигане на набелязаните цели за устойчиво развитие. Оказване на международна подкрепа към развиващите се страни със собствени средства, за да могат да събират данъци и приходи към хазната. По-стабилна макроикономическа среда в света чрез координирани действия между отделните държави.

Въпрос на време е да разберем дали тези граничещи с утопия цели и идеали могат да бъдат достигнати. Картината, която рисуват те, е твърде оптимистична и изпълнена с надежда за по-добър и качествен живот. Може би решението на проблемите лежи в праволинейното изпълнение на политиката от страна на регионалните лидери и управляващите групи. Все пак желанието за подобна промяна е похвално и заслужава да му се отдаде дължимия шанс.

Още по темата