Обратно
1.10.2021

Екологични и икономически ползи от ползването на зелена енергия

Автор:

Световното население никога не е било толкова голямо по численост, колкото е понастоящем. Потреблението на енергия, полезни изкопаеми, подпочвени води и горива нараства до все по-застрашаващи размери, а климатът поддава под напора на бълващата стоки индустрия. Все по-голяма е нуждата от нови начини за обезпечаване на енергийните потребностите на човека, с които да не замърсяваме и да разходваме ограничените земни ресурси.  Необходимостта от алтернативни и безвредни източници на енергия днес е по-голяма от всякога. Страните от “Г-8”, министрите в еврозоната и ООН неведнъж са провеждали конференции и дълги дискусии на тема „Как да спрем глобалното затопляне?“. Опазването на околната среда, от една страна, и опазването на земните ресурси за по-дълъг период от време, от друга, издигат като приоритет използването на зелена енергия.

Какво представлява тази зелена енергия?

Зелената енергия носи името си от цвета, който символизира опазването на природата и околната среда. Тя се получава от възобновяеми източници на енергия, които могат да бъдат от различен вид. Този вид източници не се изчерпват, т.е. по време на производството на енергия не намаляват ресурсите на планетата и не се наблюдава никакво отделяне на вредни газове и емисии. Енергията, която може да се произведе от възобновяеми източници, бива:

  • Електрическа
  • Топлинна (отопление и охлаждане)
  • Транспортна

За производството на тези три вида, необходими на човечеството енергии, се използват различни по вид съоръжения. За производството на електрическа енергия се използват соларни системи, слънчеви батерии, велогенератори, водни централи с турбини и други. Преди десетилетия подобни системи за производство на зелена енергия струваха скъпо, но днес тяхната цена стана по-достъпна и все повече държави ги въвеждат в експлоатация. Възобновяемите източници са такива, които нямат никаква стойност (като сметища и отпадъци).

Кои са основните видове източници на зелена енергия?

Това са слънцето, вятърът, водата, моретата (приливи и отливи), биомасата, биогоривата, сметищата, отпадъците и геотермалната енергия на земята. Можем да добавим, че съществува и енергия от океана, която може да бъде използвана за производството на електричество. Този вид възобновяема енергия все още не се усвоява поради много технически и правни проблеми. Но се очаква в бъдеще те да бъдат преодолени и тази енергия да бъде усвоявана. Океанът е най-големият консуматор на слънчева топлина и разликата в топлинните потенциали на водните слоеве може да се използва за производството на електрическа енергия.

Ветрогенератори и слънчеви панели, използвани за производство на зелена енергия

Какви са екологичните ползи от употребата на зелена енергия?

Основната причина за внедряването на зелената енергията е намаляването на парниковия ефект от изгорелите газове, забавянето на глобалното затопляне и промяната в климатичната обстановка. Освен електричество конвенционалните електроцентрали отделят огромни количества вредни емисии, които замърсяват околната среда. Те увеличават количеството въглероден двуокис и други вредни газове, което, от своя страна, увеличава ефекта от глобалното затопляне и респективно - променя климата.

Промяната в климата води до много аномалии, които правят живота на много места по земята почти немислим. Такива са екстремно високите температури и непредвидимите метеорологични условия, топенето на ледниците в полярните пояси, увеличаването на ултравиолетовите слънчеви лъчи, промяната в нивото на световния океан. Освен това производството на конвенционална енергия замърсява с отпадните си води и газове водата, почвата и атмосферата. Нормалното съществуване на много растения, животни, риби и птици е нарушено. А много видове са заплашени от пълно изчезване.

Бъдещето на Земята зависи от решенията ни днес

Ако човечеството иска да бъде добър домакин на тази планета, то няма да пренебрегва всички тези тревожни фактори. Поради тази причина включването на мощности за производство на зелена енергия носи висока хуманна стойност освен икономическите и останалите ползи. За човека изчезването на някои видове животни, насекоми и птици може да бъде от решаващо значение.

Намаляването на пчелните семейства в резултат на новите вирусни заболявания оказва сериозен натиск върху количествата на реколтата. Пчелите са основен фактор за опрашването на почти всички полезни за нас култури. Те биват унищожавани от неконтролираното пръскане с инсектициди, хербициди и други пестициди, което се извършва с цел да се запазят посевите от увеличените в последните години болести по растенията. Счита се, че новите болести, които намаляват продукцията, са в резултат от промените в климатичната обстановка и по-силното слънчево греене.

От всичко казано дотук става ясно, че екологичните ползи от ползването на зелена енергия са от изключително висока стойност за човечеството. Освен хуманната страна, включваща грижата за животинските видове, тя е икономически изгодна и с по-стабилни и рентабилни приходи отколкото земеделието и животновъдството. Ясно е, че тези две ниши в промишлеността са основни за изхранването на човека и всяко правителство ги подкрепя със субсидии и други преференции.  

Нов перспективен начин за добив на зелена енергия

Производството на енергия от възобновяеми отпадъци дава възможност да се употреби биомасата от смет за полезна енергия. Боклуците изискват специална грижа за извозване, складиране и обработване. Тези разходи биха могли да се пренасочат към производство на електроенергия, която не отделя вредни газове и ще намали сметищата по земята.

Какви са икономическите ползи от зелената енергия?

Развитието на сектора за производство на възобновяема енергия от природата дава възможност на много хора да намерят постоянна работа. Трудовата ангажираност на нови групи хора намалява безработицата в страната и повишава покупателната способност и стокооборота. От друга страна, производството на енергия от възобновяеми източници няма разходи за гориво или суровини. Такива средства се инвестират най-вече в закупуването и инсталацията на самите устройства и системи, както и за пускането им в експлоатация и последваща поддръжка и ремонт.

Това производствено звено в индустрията изплаща данъци към хазната с необходимите облекчения поради характера на екологично-хуманната си дейност. Инвестирането в местни възобновяеми източници на зелена енергия ще развие сектора в страната и в бъдеще ще даде възможност на България да има по-голяма енергийна независимост от другите държави. Страните, които нямат богати залежи от полезни изкопаеми, плащат за внос на природен газ, въглища и други горива всяка година. Разходите за тези суровини обикновено възлизат на десетки до стотици милиони левове.

Още по темата